Package IUI ฉีดน้ำเชื้อ

Worldwideivf-IUI-6900

Package ตรวจร่างกายแพคคู่ ก่อนทำ IUI

Worldwideivf-ตรวจร่างกาย

ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ

ตรวจเจาะเลือด AMH

Worldwideivf-AMH

อัลตราซาวนด์ช่องคลอด

Worldwideivf-Ultrasound

ทำไมต้อง Worldwide IVF

Worldwide-ivf-รวม

Worldwide IVF

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ ICSI และ IUI มายาวนาน

" Success Rate 85% จากเคสที่เราดูแลมาแล้วกว่า 10,000 เคส "

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมพยาบาลมากด้วยประสบการณ์ เคสศึกษามากกว่า 10,000 เคส ทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การแพทย์

เทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและมาตรฐานสูง พร้อมห้องปฏิบัติการของเราเอง เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงสุด

ความรู้ความสามารถจาก
หลากหลายทั่วโลก

ทีมงานให้คำปรึกษา แพทย์  ทีมพยาบาล รวมถึงทีมห้องปฏิบัติการของเรา ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ประวัติแพทย์

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

เคสความสำเร็จ

คุณกวาง คุณท็อป ลองวิธีธรรมชาติมา 2-3 ปี เริ่มปรึกษาหมอที่อื่นมา 1-2 ปี

เมื่อปีที่แล้ว มาปรึกษาที่ Worldwide IVF เพียง 2 เดือน ได้ TwinBoys

โปรโมชั่น

Worldwideivf-IUI-6900
โปรโมชั่น IUI ราคา IUI การฉีดเชื้อผสมเทียม