แช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing)

  • ตรวจความพร้อมร่างกาย
  • เริ่มกระตุ้นการสร้างไข่
  • เก็บไข่ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง
  • เข้าสู่กระบวนการทางห้องปฎิบัติการและแช่แข็งไข่ ฟรี 1 ปี

 

Oocyte Freezing

 

Other Services