จองคิวนัดหมาย (โปร IUI / ICSI / ตรวจร่างกาย / ปรึกษาแพทย์)

เอกสารที่ต้องนำมาวันพบแพทย์

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาจดทะเบียนสมรส (เซ็นสำเนาถูกต้อง)