OUR SERVICES

 • การเตรียมเชื้ออสุจิ (Sperm Preparation)


  ในวันที่แพทย์จะทำการฉีดเชื้อหรือทำการเจาะเก็บไข่ แพทย์จะนัดให้ฝ่ายชายมาเก็บเชื้ออสุจิเพื่อให้ห้องปฏิบัติการแต่หากไม่สะดวกที่จะมาในวันนั้น ฝ่ายชายสามารถเก็บเชื้ออสุจิและทำการแช่แข็งเก็บไว้ก่อนได้ หลังจากที่ได้รับเชื่ออสุจิแล้ว ห้องปฏิบัติการจะทำการคัดเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเกิดการปฏิสนธิ เพื่อที่จะทำการปฏิสนธิกับไข่ โดยทางห้องปฏิบัติการจะเตรียมน้ำเชื้อโดยเลียนแบบธรรมชาติ คือต้องมีการแยกอสุจิที่ปกติออกมา เพื่อให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่มากพอ
  ห้องปฏิบัติการจะวิเคราะห์และเตรียมอสุจิโดยวิธีดังต่อไปนี้
  6.1 Simple Washing
  6.2 Gradient Separation
  6.3 Swim up