DR.Thitikorn wanichkul

 

DR.THITIKORN WANICHKUL

Img

ชื่อ-นามสกุล : นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ต้นสังกัด : รพ.พญาไท 2
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลพญาไท2
Specialty Procedure : การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก
Professional Experience : การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก
ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน : เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 12 ปี
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533
วุฒิบัตร : สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา : Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : Advance Laparoscopy & Laser Surgery

Tel : +662-663-4577-8

Fax : +66 2-663-4579

E-mail : nurse@worldwideivf.com